Segons l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) els interessats es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presenten.

D’altra banda, d’acord amb l’article 69 de la LPACAP, els interessats es responsabilitzen de què manifesten a les declaracions responsables i comunicacions prèvies, tot advertint que la inexactitud, falsedat o omissió de les dades que s’incorporin en aquests formularis, són motius per impedir continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada.

Per tant, s’ha d’entendre que els interessats també es responsabilitzen de les dades que faciliten, pel que caldrà incloure una clàusula en els formularis en aquest sentit que permetrà:

  • Garantir la veracitat de les dades i documents que ens aporten mitjançant tràmits electrònics.
  • Aplicar la Disposició addicional vuitena de Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals en relació amb la potestat de verificació de les AAPP que disposa: “Quan es formulin sol·licituds per qualsevol mitjà en què l'interessat declari dades personals que estiguin en poder de les administracions públiques, l'òrgan destinatari de la sol·licitud podrà efectuar en l'exercici de les seves competències les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades."
Context Legal

Llei 39/2015

Article 28. Documents aportats pels interessats al procediment administratiu.

“1. Els interessats han d’aportar al procediment administratiu les dades i els documents exigits per les administracions públiques d’acord amb el que disposa la normativa aplicable. Així mateix, els interessats poden aportar qualsevol altre document que considerin convenient.

[...]

7. Els interessats es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin.”

Article 69. Declaració responsable i comunicació.

"[...] 
4. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que, si s'escau, sigui requerida per acreditar el compliment del que s'ha declarat, o la comunicació, determina la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.
Així mateix, la resolució de l'Administració pública que declari aquestes circumstàncies pot determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això de conformitat amb els termes establerts a les normes sectorials aplicables."

 

Projecte de Llei orgànica de protecció de dades personals

Disposición adicional décima. Potestad de verificación de las Administraciones Públicas.
“Cuando  se  formulen  solicitudes  por  medios  electrónicos  en  las  que  el  interesado  declare  datos   personales  que  obren  en  poder  de  las  Administraciones  Públicas,  el  órgano  destinatario  de  la  solicitud   podrá  efectuar  en  el  ejercicio  de  sus  competencias  las  verificaciones  necesarias  para  comprobar  la  exactitud de los datos.”

 

Solucions Relacionades