ilustracio_50_ombres.pngLes noves Lleis administratives (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques – LPACAP i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, re règim jurídic del sector públic – LRJSP) incorporen en matèria d’administració digital, de forma adaptada, allò que fins ara es trobava regulat a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP), pel que fa referència al funcionament electrònic del sector públic, i algunes de les previsions del RD 1671/2009, de 6 de novembre, d’aplicació a l’Administració General de l’Estat, pel qual es desenvolupava parcialment l’anterior. Malgrat que la LPACAP deroga la LAECSP, cal tenir present que, segons la majoria de la doctrina, allò que la LPACAP no preveu respecte al que era vigent amb la LAECSP, i no hi va en contra, s’ha d’entendre de plena aplicació.

A més, cal tenir present que l’administració digital va més enllà de l’administració electrònica. Es tracta no només d’aplicar tecnologia a allò que ja estem fent a l’actualitat. La veritable revolució a la qual s’enfronten les Administracions públiques passa per utilitzar aquesta tecnologia per transformar els seus processos des d’una visió clarament innovadora, per tal de simplificar-los i poder prestar serveis a la ciutadania més personalitzats, tot essent proactius i també predictius, utilitzant les noves tecnologies mòbils, el cloud computing, el big data, les dades obertes i noves formes de col·laboració amb la ciutadania i les empreses. D’aquesta forma es podran construir unes Administracions públiques més obertes, intel·ligents i eficients, que rendeixin comptes a la ciutadania i que incorporin la transparència com la forma habitual de fer de tota l’activitat administrativa.

Des de l’AOC volem donar-vos suport en el procés de digitalització de la vostra Administració, i és per això que mitjançant aquesta Guia us presentem, d’una forma esquemàtica, aquells instruments fonamentals per poder desplegar l’administració digital al sector públic de Catalunya, tot posant a la vostra disposició, d’una banda, tot un catàleg de solucions que permetin el compliment de les obligacions legals i de l’altra, intentant descobrir aquelles “ombres” que encara estan presents a l’hora d’aplicar efectivament aquesta normativa.

A la Guia trobareu de forma relacionada:

  • Les “ombres” o problemes amb els que a la pràctica s’estan trobant (o es poden trobar) els ens del sector públic.
  • La proposta de solució, en base allò que preveu actualment la doctrina o bé interpretacions jurídiques de reconegut prestigi.
  • La #categoria, instrument jurídic o temàtica amb la qual es relaciona cada ombra.
  • El context legal per accedir de forma ràpida a l’articulat de referència.
  • Les solucions que ofereix l’AOC o bé, d’altres ens supramunicipals per als ens locals.

Som conscients que en l’aplicació d’aquesta nova normativa és important la col·laboració de tothom. Per això, amb la voluntat d’enriquir la Guia, podeu fer les vostres aportacions a través de l’entrada a cada a ombra. Així a mesura que anem desvetllant les ombres, podrem construir entre tots la solució més idònia per facilitar la implantació de l’administració digital a les nostres organitzacions. Us convidem a participar en aquest projecte i a enriquir les propostes entre tots. De moment, us presentem les 20 primeres ombres.