Una de les qüestions a debat entre la doctrina és si les notificacions electròniques rebutjades, és a dir, quan han transcorregut deu dies naturals des de la seva posada a disposició sense que s’accedeixi al seu contingut, han de ser publicades al BOE per aplicació del previst a l’article 44 LPACAP per a les notificacions infructuoses, que són les notificacions “intentades”, és a dir, posades a disposició, però no practicades.

Doncs bé, s’ha d’entendre que les notificacions electròniques no poden ser mai infructuoses, perquè no hi cap el concepte d’intent de la notificació, ja que o bé s’accedeix o no s’accedeix al seu contingut. De fet, inclús havent transcorregut els deu dies naturals sense accedir-hi, l’interessat continuarà podent accedir al contingut de la notificació fora de termini, però sense produir efectes jurídics.

Per tant, les notificacions infructuoses que s'han de publicar al BOE són les notificacions en paper, que per la seva dinàmica sí es pot donar el cas d'intentar la notificació i no poder-la practicar.

No obstant això, caldrà contemplar també els supòsits següents:

  • Quan la notificació electrònica no s’hagi pogut realitzar per problemes tècnics: en aquest cas, seria convenient tornar a efectuar la notificació per mitjans electrònics i, en cas que sigui inviable, realitzar-la en paper.
  • Quan l’interessat comparegui de forma espontània a les oficines d’assistència en matèria de registres sol·licitant la pràctica de la notificació, caldrà realitzar-la en aquell moment encara que la notificació electrònica hagi estat enviada.
  • Quan reglamentàriament s’hagi previst la notificació electrònica per a certs col·lectius de persones físiques, es desconegui l’adreça electrònica de determinats interessats, o bé l’adreça electrònica facilitada sigui errònia, i sigui necessari també publicar-la al BOE per donar per complimentat el tràmit.

 

Context Legal

LLei 39/2015:

Article 41. Condicions generals per a la pràctica de les notificacions.

“1. Les notificacions s’han de practicar preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l’interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via.

No obstant això, les administracions poden practicar les notificacions per mitjans no electrònics en els supòsits següents:

a) Quan la notificació s’efectuï en ocasió de la compareixença espontània de l’interessat o el seu representant a les oficines d’assistència en matèria de registre i sol·liciti la comunicació o notificació personal en aquest moment. [...]

Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de practicar electrònicament les notificacions per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que, per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.”

Article 44. Notificació infructuosa.

“Quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc de la notificació o bé, un cop aquesta s’hagi intentat, no s’hagi pogut practicar, la notificació s’ha de fer per mitjà d’un anunci publicat al «Butlletí Oficial de l’Estat». Així mateix, prèviament i amb caràcter facultatiu, les administracions poden publicar un anunci al butlletí oficial de la comunitat autònoma o de la província, al tauler d’edictes de l’Ajuntament de l’últim domicili de l’interessat o del consolat o secció consular de l’ambaixada corresponent. Les administracions públiques poden establir altres formes de notificació complementàries a través de la resta de mitjans de difusió, que no exclouen l’obligació de publica l’anunci corresponent al «Butlletí Oficial de l’Estat».”

Solucions Relacionades

TEU (Tauler Edictal Únic) del BOE: accés a través d'EACAT.

eNOTUM