D’una banda, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) reconeix a l’article 13.a) el dret de les persones a comunicar-se amb les Administracions públiques en les relacions amb aquestes a través d’un Punt d’Accés General Electrònic (PAGE) de l’Administració.

El PAGE, però, no està definit per la LPACAP ja que la pretén simplificar i concentrar en un portal centralitzat tots els canals de comunicació amb la ciutadania. Malgrat que el Reial Decret 1671/2009, de desenvolupament de la Llei 11/2007, conté una referència al Punt d’Accés General, aquest es predica respecte l’Administració de l’Estat i no per a la resta d’Administracions.

D’altra banda, d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), cada Administració pública ha de crear una seu electrònica per a l’exercici de les seves competències. La mateixa LRJSP també determina que s’ha de disposar d’un portal d’internet. Cap d’elles equival al PAGE.

En efecte, segons l’article 38 de la LRJSP la seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de les xarxes de telecomunicacions, titularitat d’una Administració pública.

I el portal d’internet, regulat a l’article 39 de la LRSJP, com el punt electrònic que permet accedir a la informació publicada.

En conseqüència, l’accés previst a la LPACAP i a la LRJSP és un portal –una pàgina web– de l’Administració on consten tots els enllaços a les diferents seus electròniques de l’Administració.

Des del punt de vista pràctic, i segons el model català d’interoperabilitat, el Consorci AOC està treballant per posar a disposició del sector públic català un PAGE que aglutini totes les seus electròniques catalanes, que a la vegada estaria connectat amb el punt d’accés general de l’Estat.

Context Legal

Llei 39/2015

Article 13. Drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques.

“Els qui, de conformitat amb l’article 3, tenen capacitat d’obrar davant les administracions públiques, són titulars, en les seves relacions amb elles, dels drets següents:

a) A comunicar-se amb les administracions públiques a través d’un punt d’accés general electrònic de l’Administració.”

 

Llei 40/2015 

Article 38. La seu electrònica.

“1. La seu electrònica és l’adreça electrònica, disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de la qual correspon a una Administració Pública, o bé a un o diversos organismes públics o entitats de dret públic en l’exercici de les seves competències.”

Article 39. Portal d’internet.

“S’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic la titularitat del qual correspongui a una Administració Pública, organisme públic o entitat de dret públic que permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i, si s’escau, a la seu electrònica corresponent.”

Solucions Relacionades