Les empreses, com a subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions públiques segons l’art.14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú i de les Administracions públiques (LPACAP), han de realitzar els tràmits electrònicament fent ús dels sistemes d’identificació i signatura electrònica establerts per a cada cas. La situació ideal seria que aquestes persones jurídiques es relacionessin amb les Administracions públiques des dels seus dispositius, però no sempre els és possible.

Per això, tot i que la LPACAP no exigeix donar assistència a les persones obligades, estem en un context de plena transició cap a l’Administració Digital, pel que és convenient que les Oficines d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR) també prestin aquesta assistència a les persones obligades a relacionar-se electrònicament.

L’assistència podria consistir en posar a la seva disposició uns espais amb dispositius electrònics que els permetin realitzar els tràmits des de la pròpia seu de l’OAMR. Per tant, les empreses hauran de disposar d’un sistema d’identificació i de signatura electrònica admès, o bé sol·licitar a l’Administració la forma d’obtenir-la.

Res impedeix que en aquests espais es permeti als representants de les empreses signar mitjançant signatura biomètrica, sense perjudici de la necessitat d’acreditar la seva representació mitjançant qualsevol sistema admès en dret, mentre no es disposi del Registre d’Apoderaments previst per la LPACAP.

Context Legal

Llei 39/2015

Article 53. Drets de l’interessat en el procediment administratiu.

“1. A més de la resta de drets que preveu aquesta Llei, els interessats en un procediment administratiu tenen els drets següents:

[...]

f) A obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin dur a terme.”

Article 12. Assistència en l’ús de mitjans electrònics als interessats.

“2. Les administracions públiques han d’assistir en l’ús de mitjans electrònics els interessats no inclosos en els apartats 2 i 3 de l’article 14 que així ho sol·licitin, especialment pel que fa a la identificació i signatura electrònica, la presentació de sol·licituds a través del registre electrònic general i l’obtenció de còpies autèntiques.

Així mateix, si algun d’aquests interessats no disposa dels mitjans electrònics necessaris, la seva identificació o signatura electrònica en el procediment administratiu la pot efectuar de manera vàlida un funcionari públic mitjançant l’ús del sistema de signatura electrònica del qual estigui dotat per a això. En aquest cas, cal que l’interessat que no tingui els mitjans electrònics necessaris s’identifiqui davant el funcionari i presti el seu consentiment exprés per a aquesta actuació, fet del qual ha de quedar constància per als casos de discrepància o litigi.”

 

Solucions Relacionades