La normativa vigent en matèria de procediment administratiu obliga totes les Administracions Públiques a facilitar per mitjans electrònics l’estat de tramitació dels procediments a les persones que tinguin la condició d’interessades. Això vol dir que cada Administració té l’obligació de fer efectiu aquest dret a la seva seu electrònica però garantint que els sistemes estiguin intereconnectats amb el Punt d’Accés General Electrònic (PAGE) de l’Administració.

És a dir, que des de la seu electrònica d’un Ajuntament, per exemple, s’ha de poder accedir a un PAGE de Catalunya i a la vegada al PAGE de l’Estat, seguint el model català d’interoperabilitat, com ja s’està fent amb la Finestra Única Empresarial, amb els Portals de transparència, amb els Perfils de Contractant, etc.

Context Legal

Llei 39/2015

Article 13. Drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques.

“Els qui, de conformitat amb l’article 3, tenen capacitat d’obrar davant les administracions públiques, són titulars, en les seves relacions amb elles, dels drets següents:

a) A comunicar-se amb les administracions públiques a través d’un punt d’accés general electrònic de l’Administració.”

Article 53. Drets de l’interessat en el procediment administratiu.

“1. A més de la resta de drets que preveu aquesta Llei, els interessats en un procediment administratiu tenen els drets següents:

a) A conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats; el sentit del silenci administratiu que correspongui, en cas que l’Administració no dicti ni notifiqui una resolució expressa dins el termini; l’òrgan competent per a la seva instrucció, si s’escau, i la resolució; i els actes de tràmit dictats. Així mateix, també tenen dret a accedir i a obtenir una còpia dels documents continguts en els procediments esmentats.

Els qui es relacionin amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics tenen dret a consultar la informació a què es refereix el paràgraf anterior, en el punt d’accés general electrònic de l’Administració, que funciona com un portal d’accés. S’entén complerta l’obligació de l’Administració de facilitar còpies dels documents continguts en els procediments mitjançant la posada a disposició de les còpies en el punt d’accés general electrònic de l’Administració competent o en les seus electròniques que corresponguin.”

Solucions Relacionades