Fins que cada entitat local disposi del registre electrònic general d’apoderaments (com a màxim fins al 2 d’abril de 2021), caldrà articular mecanismes per poder acreditar aquesta representació:

  • Caldrà preveure en els formularis de cada tràmit, en el cas d’actuar en representació de la persona sol·licitant, quina és la forma en què s’acredita aquesta representació. A tall d’exemple:

model-sollicitud.jpg

  • En alguns supòsits, l’aplicació de la literalitat de la Llei implica que tramitacions que abans es feien de forma immediata per part de les oficines d’assistència en matèria de registres (tipus assabentats d’obra mínima, ocupacions de via pública puntuals per mudances, sacs de runa…), en les quals l’acreditació de la representació no se sol·licitava de forma expressa, amb l’entrada en vigor de la nova normativa obligaria a acreditar-la fins i tot en aquests supòsits el que implicaria un augment de càrregues administratives per a la ciutadania.

Una possible solució seria en aquests supòsits mantenir la simplificació de la seva tramitació, tot incorporant una declaració responsable en relació amb l’acreditació de la representació i la posterior verificació per part de l’òrgan de tramitació, si s’escau.

Quan disposem del registre electrònic general d’apoderaments, caldrà que:

  • Des de les oficines d’assistència en matèria de registres es puguin atorgar apoderaments apud acta de forma presencial, tot inscrivint aquest apoderament al registre.
  • Els interessats podran atorgar també apoderaments apud acta electrònics a través de la seu electrònica, tot fent ús de sistemes de signatura electrònica, i caldrà que els tràmits que es posin a la seva disposició contemplin la connexió a aquest registre per comprovar l’acreditació.

Un cas concret és el de representació d’un President d’entitat: en cas que l’entitat estigui inscrita en el Registre Municipal d’Entitats, l’ens local, en aplicació de l’art. 28 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, haurà de verificar la representació en aquest Registre. Aquesta obligació pot suposar una oportunitat per actualitzar els Registres municipals d’entitats locals.

Context Legal

Llei 39/2015:

Article 5. Representació.

“3. Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d’accions i renunciar a drets en nom d’una altra persona s’ha d’acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit, aquesta representació es presumeix.

4. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.

A aquests efectes, s’entén acreditada la representació efectuada mitjançant apoderament «apud acta» efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica corresponent, o a través de l’acreditació de la seva inscripció al registre electrònic d’apoderaments de l’Administració pública competent.

5. L’òrgan competent per tramitar el procediment ha d’incorporar a l’expedient administratiu l’acreditació de la condició de representant i dels poders que té reconeguts en aquell moment. El document electrònic que acrediti el resultat de la consulta al registre electrònic d’apoderaments corresponent té la condició d’acreditació a aquests efectes.

6. La manca d’acreditació o l’acreditació insuficient de la representació no impedeix que es tingui per efectuat l’acte de què es tracti, sempre que s’aporti aquella o es repari el defecte dins del termini de deu dies que ha de concedir a l’efecte l’òrgan administratiu, o d’un termini superior quan les circumstàncies del cas així ho requereixin.”

Article 6. Registres electrònics d’apoderaments.

"1. L’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals disposen d’un registre electrònic general d’apoderaments, en el qual s’han d’inscriure, almenys, els de caràcter general atorgats «apud acta», presencialment o electrònicament, per part de qui tingui la condició d’interessat en un procediment administratiu a favor de representant, per actuar en el seu nom davant les administracions públiques. També hi ha de constar la validació efectuada del poder. En l’àmbit estatal, aquest registre és el Registre electrònic d’apoderaments de l’Administració General de l’Estat.”

 

Solucions Relacionades

Representa
Via Oberta

La solució ha de garantir la previsió legal que sigui un registre plenament interoperable amb d’altres registres, tot permetent la consulta a d’altres registres administratius similars, al registre mercantil, de la propietat i als protocols notarials, que també tenen l’obligació de ser interoperables amb els registres electrònics generals i particulars d’apoderaments.

Els assentaments d’aquests registres han de contenir, almenys, la informació següent:
a) Nom i cognoms o denominació o raó social, document nacional
d’identitat, número d’identificació fiscal o document equivalent del poderdant.
b) Nom i cognoms o denominació o raó social, document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal o document equivalent de l’apoderat.
c) Data d’inscripció
d) Període de temps pel qual s’atorga el poder.
e) Tipus de poder

Tipologies de poders:
a) Un poder general
b) Un poder perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o Organisme concret
c) Un poder perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant únicament per a la realització de determinats tràmits especificats al poder.