D’acord amb el literal de l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), la persona interessada pot identificar en les seves sol·licituds un dispositiu electrònic i/o una adreça de correu electrònic que serveixin per enviar els avisos a efectes de notificacions.

Les Administracions, per tant, hauran d’enviar un avís al dispositiu electrònic i/o a l’adreça de correu electrònic indicats en el formulari, per informar a la persona interessada de la posada a disposició d’una notificació a la seu electrònica o direcció electrònica única habilitada.

Ara bé, tot i aquesta obligació de l’Administració d’enviar l’avís de notificació sempre que la persona interessada hagi manifestat la voluntat de rebre’l, el darrer paràgraf de l’article 41 de la LPACAP estableix que la manca de pràctica d’aquest avís no impedeix que la notificació es consideri plenament vàlida.

Dit d’una altra manera, l’absència de l’avís no suposa un defecte de forma que invalidi la pràctica de la notificació.

En conseqüència, no sembla lògic que el no enviament -malgrat que pugui ocasionar un perjudici a un tercer- s’al·legui com una anormalitat en la tramitació del procediment que pugui donar lloc al pressupòsit de “funcionament anormal d’un servei públic”, necessari perquè concorri la responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública.

Context Legal

Llei 39/2015

Article 41. Condicions generals per a la pràctica de les notificacions.

"1. [...]

Independentment del mitjà utilitzat, les notificacions són vàlides sempre que permetin tenir constància del seu enviament o posada a disposició, de la recepció o l’accés per part de l’interessat o el seu representant, de les seves dates i hores, del contingut íntegre, i de la identitat fidedigna del remitent i destinatari. L’acreditació de la notificació efectuada s’incorpora a l’expedient

[...]

6. Addicionalment, l’interessat pot identificar un dispositiu electrònic i/o una adreça de correu electrònic que serveixin per enviar els avisos que regula aquest article, però no per practicar notificacions.

Independentment del fet que la notificació es faci en paper o per mitjans electrònics, les administracions públiques han d’enviar un avís al dispositiu electrònic i/o a l’adreça de correu electrònic de l’interessat que aquest hagi comunicat, per informar-lo de la posada a disposició d’una notificació a la seu electrònica de l’Administració o organisme corresponent o a l’adreça electrònica habilitada única. La falta de pràctica d’aquest avís no impedeix que es consideri plenament vàlida la notificació."

 

Solucions Relacionades