El funcionament electrònic de totes les Administracions exigeix prendre en consideració les noves dinàmiques que es poden produir en la tramitació dels diferents procediments. En particular, cal tenir en compte les repercussions que poden tenir les incidències tècniques, en els terminis administratius.

En aquest sentit, l’art. 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) preveu una nova causa d’ampliació de terminis, en establir que quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el normal funcionament del sistema d’informació corresponent i fins que es solucioni el problema, l’Administració corresponent podrà determinar una ampliació dels terminis no vençuts, tot havent de publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica que s’ha produït, com l’ampliació del termini que no ha vençut.

En aquest escenari cal tenir en compte dues qüestions:

  1. El caràcter potestatiu de l’ampliació de terminis com a conseqüència d’incidències tècniques.
  2. Quina seria la solució en cas que  la incidència tècnica es produís en el marc privat del ciutadà. Per exemple, un tall de subministrament del servei d’Internet.

En el primer supòsit sembla bastant obvi que l’Administració no ha de carregar sobre la ciutadania el perjudici que li pot causar una incidència tècnica que es produeix en els seus sistemes d’informació i que impossibilita la relació electrònica amb aquesta. Per tant, recomanem ampliar terminis. Alhora recomanem que l’ampliació sigui proporcional a la durada de la incidència, tenint en compte que l’ampliació mínima és d’una dia, amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania el coneixement de la incidència tècnica i poder exercitar els seus drets. P.ex: si es produeix una incidència tècnica dins d’un termini de cinc dies i la incidència té una durada d’un dia o inferior a un dia (hores, minuts…), l’ampliació serà en tot cas, d’un dia. Si la incidència dura tres dies, l’ampliació es recomana que sigui de tres dies.

En el segon cas, sempre que l’interessat pugui justificar les causes de la incidència en el seu àmbit privat, sembla raonable per exemple, permetre la inclusió de la sol·licitud electrònica, a través d’una diligència de secretaria.

D’altra banda, seria recomanable que les organitzacions es dotessin d’un protocol intern que regulés com actuar en cas d’incidències tècniques en l’activitat diària de l’Administració.

Context Legal

Llei 39/2015:

Article 32. Ampliació. 

"1. L’Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L’acord d’ampliació s’ha de notificar als interessats.

2. L’ampliació dels terminis pel temps màxim permès s’aplica en tot cas als procediments tramitats per les missions diplomàtiques i oficines consulars, així com a aquells que, substanciats a l’interior, exigeixin completar algun tràmit a l’estranger o en els quals intervinguin interessats residents fora d’Espanya.

3. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’han de produir, en tot cas, abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas pot ser objecte d’ampliació un termini ja vençut. Els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seva denegació no són susceptibles de recurs, sense perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment. 4. Quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o l’aplicació que correspongui, i fins que no se solucioni el problema, l’Administració pot determinar una ampliació dels terminis no vençuts, i ha de publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda com l’ampliació concreta del termini no vençut."

 
Solucions Relacionades