La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que independentment del mitjà utilitzat, les notificacions són vàlides sempre que permetin tenir constància del seu enviament o posada a disposició, de la recepció o l’accés per part de l’interessat o el seu representant, de les seves dates i hores, del contingut íntegre, i de la identitat fidedigna del remitent i destinatari. L’acreditació de la notificació efectuada s’ha d’incorporar a l’expedient.

Per altra banda, disposa que les notificacions per mitjans electrònics s’han de practicar amb la compareixença a la seu electrònica de l’Administració o a través de la direcció habilitada única. En aquest sentit, la plataforma eNOTUM garanteix l’accés i pràctica de la notificació com un servei més de la carpeta de la ciutadania.

El que caldrà habilitar a la pràctica és que si la persona interessada, obligada o no a rebre notificacions electròniques, compareix espontàniament a les oficines d’assistència en matèria de registre, se li haurà de practicar en aquell moment la notificació si així ho sol·licita i deixar constància d’aquest acte a l’expedient electrònic.

Respecte la data de la pràctica efectiva de la notificació en el cas que es tracti d’obligats a rebre notificacions electròniques, serà la que consti com a data de notificació a l’eNOTUM. A dia d’avui, aquesta plataforma no permet fer constar l’entrega presencial d’una notificació, però aquesta interpretació es fa de forma anàloga al que succeeix en cas de presentacions presencials de sol·licituds per part d'un obligat a tramitar electrònicament.

Context Legal

Llei 39/2015

Article 41. Condicions generals per a la pràctica de les notificacions.

"1. Les notificacions s'han de practicar preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l'interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via.

No obstant això, les administracions poden practicar les notificacions per mitjans no electrònics en els supòsits següents:

a) Quan la notificació s'efectuï en ocasió de la compareixença espontània de l'interessat o el seu representant a les oficines d'assistència en matèria de registre i sol·liciti la comunicació o notificació personal en aquest moment.

b) Quan per assegurar l'eficàcia de l'actuació administrativa sigui necessari practicar la notificació per lliurament directe d'un empleat públic de l'Administració notificadora.

Independentment del mitjà utilitzat, les notificacions són vàlides sempre que permetin tenir constància del seu enviament o posada a disposició, de la recepció o l'accés per part de l'interessat o el seu representant, de les seves dates i hores, del contingut íntegre, i de la identitat fidedigna del remitent i destinatari. L'acreditació de la notificació efectuada s'incorpora a l'expedient.

[...].

 

Article 43. Pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics.

"1. Les notificacions per mitjans electrònics s'han de practicar mitjançant la compareixença a la seu electrònica de l'Administració o organisme actuant, a través de l'adreça electrònica habilitada única o mitjançant tots dos sistemes, segons que disposi cada Administració o organisme.

Als efectes que preveu aquest article, s'entén per compareixença a la seu electrònica l'accés per part de l'interessat o el seu representant degudament identificat al contingut de la notificació."
Solucions Relacionades