L’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) determina que totes les Administracions públiques (AAPP) han de disposar d’un Registre electrònic general, on s’assentin tots els documents que es presenten davant els òrgans administratius, organismes públics o entitats vinculades o dependents d'aquests.

En el mateix sentit, segons la LPACAP les AAPP han de facilitar models de formularis per a què els interessats tramitin les seves sol·licituds, comunicacions prèvies, etc.

D’aquesta regulació es desprèn que els interessats poden adreçar-se al registre electrònic de qualsevol Administració pública, donat que aquest ha de ser interoperable i estar interconnectat amb el registre electrònic de la resta d’AAPP.

Actualment, els ens locals tenen a la seva disposició el servei ERES de l’AOC, pel qual poden complir amb aquesta obligació. També poden fer ús del servei eTRAM, on trobaran una instància genèrica per a formular sol·licituds.

D’altra banda, davant una incidència tècnica que impedeixi el normal funcionament de les aplicacions i, en definitiva, la presentació de les sol·licituds dels interessats, l’article 32.4 de la LPACAP permet a les AAPP ampliar els terminis no vençuts.

Al respecte, com se suggeria a l’ombra relativa a l’actuació davant incidències tècniques que afectin el compliment de terminis és molt recomanable elaborar protocols interns pels quals s’estableixi un mecanisme de resposta en supòsits com el plantejat.

Sens perjudici de l’anterior, és cert que existeix la Disposició final setena que posposa fins a l’octubre de 2018 l’entrada en vigor de les previsions en matèria de registres, però s’ha d’entendre que és un termini de màxims, de manera que si una empresa, per exemple, s’adreça al registre electrònic d’una AAPP qualsevol i fa una sol·licitud electrònica que va dirigida a un ens que no disposa de Registre electrònic, el que l’ha rebut ha de reenviar-la, pels mitjans que disposi, a l’ens receptor.

Context Legal

Llei 39/2015

Article 16. Registres.

"1. Cada Administració ha de disposar d’un registre electrònic general, en el qual cal assentar tot document que es presenti o es rebi en qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitat vinculats o dependents d’aquests. També s’hi pot anotar la sortida dels documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars [...]

El registre electrònic general de cada Administració ha de funcionar com un portal que faciliti l’accés als registres electrònics de cada organisme. Tant el registre electrònic general de cada Administració com els registres electrònics de cada organisme han de complir les garanties i mesures de seguretat que preveu la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

[...]

4. Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.

b) A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament. c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Els registres electrònics de totes i cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables, de manera que se’n garanteixi la compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presentin en qualsevol dels registres.”

Article 32. Ampliació.

“4. Quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o l’aplicació que correspongui, i fins que no se solucioni el problema, l’Administració pot determinar una ampliació dels terminis no vençuts, i ha de publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda com l’ampliació concreta del termini no vençut.”

Article 66. Sol·licituds d’iniciació.

“6. Quan l’Administració, en un procediment concret, estableixi expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests són d’ús obligatori per part dels interessats.”

Solucions Relacionades