Primer. Cal acceptar la sol·licitud.

Segon. Cal informar a la persona interessada que és un subjecte obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. A tal efecte:

  • Les oficines d’assistència en matèria de registres (OAMR) haurien de disposar d’un model de requeriment d’esmena per raó del mitjà emprat en la tramitació, per lliurar-los als interessats  obligats a tramitar electrònicament.
  • Es recomana fer un requeriment en el mateix acte en què té entrada en el registre la presentació presencial de la sol·licitud. Atès que el requeriment fa referència només al canvi de modalitat de tramitació, aquest podria ser efectuat per les actuals OAMR.  
  • El requeriment advertirà que han d’esmenar la sol·licitud mitjançant la presentació electrònica.
  • El requeriment informarà que, en tot cas, la data de presentació de la sol·licitud serà aquella en què s’hagi realitzat l’esmena i no la data de presentació presencial.

Cal tenir present, que segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), l’obligació de tramitar electrònicament per part de determinats subjectes va entrar en vigor el passat 2 d’octubre de 2016.

No obstant això, és convenient que les Administracions públiques es fixin una data per fer efectiva aquesta obligació, tot tenint en compte el següent:

  • Cal incorporar al catàleg de tràmits la informació per als subjectes obligats de com han de realitzar la presentació de sol·licituds i l’aportació de documentació, i a partir de quina data.
  • Tot i que la normativa no ho preveu, és convenient establir mitjans d’assistència per aquells subjectes obligats que manifestin no tenir els recursos suficients, o bé el coneixement necessari per a la realització dels tràmits electrònics.
  • Seria convenient realitzar sessions d’informació/sensibilització adreçades als subjectes obligats.
  • Cal preveure també la dotació de mitjans tecnològics adients al personal de l’Administració que així ho requereixi (per exemple, doble pantalla per arquitectes i enginyers; programes que permetin mesurar projectes en línia; etc.).
  • Per a la implantació efectiva de l’obligació del personal al servei de les AAPP, caldrà preveure també com assistir aquells col·lectius que no treballen habitualment amb un ordinador (per exemple, personal de manteniment de la ciutat, escoles bressol, policia local, etc.).
Context Legal

Llei 39/2015:

Article 68. Esmena i millora de la sol·licitud.

“4. Si algun dels subjectes a què fa referència l’article 14.2 i 14.3 presenta la seva sol·licitud presencialment, les administracions públiques han de requerir l’interessat perquè la repari a través de la seva presentació electrònica. A aquests efectes, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s’hagi dut a terme l’esmena."

Solucions Relacionades