Tal i com disposa l’article 27.1 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), cada Administració pública ha de determinar els òrgans que tinguin atribuïdes les competències d’expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius o privats.

A continuació, l'apartat 4 del mateix article estableix quines són les competències d’aquests empleats:

  • L’expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius vàlidament emesos per les Administracions públiques, quan ho sol·licita la persona interessada. En aquest cas el funcionari habilitat per a l’expedició de les còpies autèntiques només podrà efectuar-les si té atribuïda aquesta potestat per l’òrgan que va emetre el document original. En cas contrari, haurà de remetre la sol·licitud a l’òrgan emissor del document original, qui haurà d’expedir-les en el termini de 15 dies comptadors des de la recepció de la sol·licitud en el registre electrònic de l’Administració o organisme competent.
  • Quan la persona interessada presenti documents en paper a incorporar a un expedient administratiu, l’Administració haurà d’expedir còpia electrònica autèntica.
Context Legal

Llei 39/2015

Article 27. Validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques.

"1. Cada Administració pública ha de determinar els òrgans que tinguin atribuïdes les competències d'expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius o privats.
Les còpies autèntiques de documents privats únicament tenen efectes administratius. Les còpies autèntiques efectuades per una Administració pública tenen validesa a la resta d'administracions.
A aquests efectes, l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals poden efectuar còpies autèntiques mitjançant un funcionari habilitat o mitjançant una actuació administrativa automatitzada.
S'ha de mantenir actualitzat un registre, o un altre sistema equivalent, on hi constin els funcionaris habilitats per expedir còpies autèntiques, que han de ser plenament interoperables i estar interconnectats amb els de la resta d'administracions públiques, als efectes de comprovar la validesa de l'habilitació esmentada. En aquest registre o sistema equivalent hi han de constar, almenys, els funcionaris que prestin serveis en les oficines d'assistència en matèria de registres.
[...]
4. Els interessats poden sol·licitar, en qualsevol moment, l'expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius que les administracions públiques hagin emès vàlidament. La sol·licitud s'ha de dirigir a l'òrgan que va emetre el document original, que s'ha d'expedir, llevat de les excepcions derivades de l'aplicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, en el termini de quinze dies a comptar de la recepció de la sol·licitud en el registre electrònic de l'Administració o organisme competent.
Així mateix, les administracions públiques estan obligades a expedir còpies autèntiques electròniques de qualsevol document en paper que presentin els interessats i que s'hagi d'incorporar a un expedient administratiu [...]."
Solucions Relacionades