L’article 44 la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) ordena que en els casos de notificacions infructuoses, la notificació s’ha de practicar per mitjà d’anunci publicat al BOE.

De forma prèvia i amb caràcter facultatiu, el mateix article preveu la publicació d’un anunci en altres diaris oficials (p.ex. DOGC, BOP), i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de l’últim domicili de l’interessat o consolat o secció consular de l’ambaixada corresponent. Addicionalment, les Administracions públiques també podran utilitzar altres formes complementàries de notificació a través de la resta de mitjans de difusió, però en cap cas l’ús d’aquests exclou l’obligació de publicació al BOE.

En el mateix sentit es pronuncia la disposició addicional tercera de la LPACAP, que preveu en tot cas la publicació d’un anunci en el BOE per a la pràctica de notificacions infructuoses que es produeixen en el marc de procediments que comptin amb normativa específica, encara que de manera prèvia i facultativa es pugui realitzar en la forma que aquesta estableixi.

D’altra banda, l’article 45 disposa que quan una llei o una norma reglamentària ordeni la publicació d’actes administratius i comunicacions en el tauler d’anuncis, aquesta publicació s’ha d’entendre satisfeta amb la seva publicació en el Diari oficial corresponent.

Com es pot observar, de tot això es desprèn el caràcter secundari i potestatiu que ha adquirit la publicació al tauler d’anuncis en la LPACAP.

Malgrat això,  és inqüestionable el paper que el tauler d’anuncis juga respecte a l’obligació de transparència dels ens públics, facilitant la publicitat activa dels actes administratius.

Context Legal

Llei 39/2015:

Article 44. Notificació infructuosa. 

"Quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc de la notificació o bé, un cop aquesta s’hagi intentat, no s’hagi pogut practicar, la notificació s’ha de fer per mitjà d’un anunci publicat al «Butlletí Oficial de l’Estat».

Així mateix, prèviament i amb caràcter facultatiu, les administracions poden publicar un anunci al butlletí oficial de la comunitat autònoma o de la província, al tauler d’edictes de l’Ajuntament de l’últim domicili de l’interessat o del consolat o secció consular de l’ambaixada corresponent.

Les administracions públiques poden establir altres formes de notificació complementàries a través de la resta de mitjans de difusió, que no exclouen l’obligació de publicar l’anunci corresponent al «Butlletí Oficial de l’Estat»."

 

Article 45. Publicació. 

"4. Sense perjudici del que disposa l’article 44, la publicació d’actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària s’hagi de practicar en un tauler d’anuncis o edictes, s’entén complerta per la seva publicació al diari oficial corresponent."

Disposició addicional tercera. Notificació per mitjà d’anunci publicat al «Butlletí Oficial de l’Estat». 

"1. El «Butlletí Oficial de l’Estat» ha de posar a disposició de les diverses administracions públiques un sistema automatitzat de remissió i gestió telemàtica per publicar-hi els anuncis de notificació previstos a l’article 44 d’aquesta Llei i en aquesta disposició addicional. Aquest sistema, que ha de complir el que estableixen aquesta Llei i la seva normativa de desplegament, ha de garantir la celeritat de la publicació i la seva inserció correcta i fidel, així com la identificació de l’òrgan remitent.

2. En els procediments administratius que tinguin una normativa específica, si hi concorren els supòsits que preveu l’article 44 d’aquesta Llei, la pràctica de la notificació s’ha de fer, en tot cas, mitjançant un anunci publicat al «Butlletí Oficial de l’Estat», sense perjudici que prèviament i amb caràcter facultatiu es pugui fer en la forma prevista per la normativa específica esmentada.

3. La publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat» dels anuncis a què es refereixen els dos paràgrafs anteriors s’ha d’efectuar sense cap contraprestació econòmica per part dels qui l’hagin sol·licitat."

 

Solucions Relacionades

e-Tauler

TEU(Tauler Edictal Únic) del BOE: accés a través d'EACAT