En entrades anteriors ja hem fet referència a què la normativa vigent en matèria de procediment administratiu, en concret, l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, preveu la possibilitat d’ampliar terminis i el deure d’informació en cas que es produeixin incidències tècniques que hagin impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o l’aplicació que correspongui.

En aquest sentit, seria recomanable que les Administracions públiques elaborin un Pla de contingència o protocol intern d'actuació, per establir quines actuacions són necessàries en cas que es produeixi una caiguda de la seu electrònica, on s’especifiqui, entre d’altres, com registrar; si cal informar a xarxes socials; què fer en cas que algú vingui a realitzar un empadronament, etc.

Context Legal

Llei 39/2015

Article 32. Ampliació.

“1. L’Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L’acord d’ampliació s’ha de notificar als interessats.

[...]

3. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’han de produir, en tot cas, abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas pot ser objecte d’ampliació un termini ja vençut. Els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seva denegació no són susceptibles de recurs, sense perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment.

4. Quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o l’aplicació que correspongui, i fins que no se solucioni el problema, l’Administració pot determinar una ampliació dels terminis no vençuts, i ha de publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda com l’ampliació concreta del termini no vençut.”

 

Solucions Relacionades