La majoria de la doctrina coincideix en què el codi que cal publicar i informar a la ciutadania, en el cas de les entitats locals, és el codi DIR3. Malgrat que segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques el que cal identificar de forma unívoca és l’òrgan, centre o unitat administrativa a la qual s’adreça una sol·licitud, en el cas dels ens locals aquest codi correspon de facto a la seva identificació, és a dir, a la de l’ajuntament.  

Per tal de ser més proactius, seria convenient que els formularis tinguessin precarregats aquest codi. L’objectiu final és que no suposi una càrrega per als interessats.

Context Legal

Llei 39/2015:

Article 66. Sol·licituds d’iniciació.

“1. Les sol·licituds que es formulin han de contenir:

[...]

g) Òrgan, centre o unitat administrativa a la qual s’adreça i el seu codi d’identificació corresponent.

Les oficines d’assistència en matèria de registres estan obligades a facilitar als interessats el codi d’identificació si l’interessat el desconeix. Així mateix, les administracions públiques han de mantenir i actualitzar a la seu electrònica corresponent una llista amb els codis d’identificació vigents.”

Solucions Relacionades