D’acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), les Administracions públiques (AAPP) no han de requerir als interessats dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable, que hagin estat elaborats per qualsevol Administració o que hagin estat aportats anteriorment per l’interessat a qualsevol Administració.

Com qüestió prèvia, és important que totes les AAPP realitzin amb anterioritat un treball de revisió de tots els tràmits que tenen a disposició de la ciutadania, per identificar aquella documentació que no s’ha de requerir perquè obra en poder de qualsevol AAPP i que formaran part del Catàleg de Dades i Documents Interoperables que ha d’elaborar cada AAPP. En aquest cas, és convenient que la descripció del tràmit incorpori la documentació associada al procediment que ja està en poder de l’AAPP, tot evitant així que l’hagi d’aportar l’interessat.

Malgrat això, ens podem trobar que la persona interessada ha d’aportar una documentació de caràcter privat, i al·lega que ja l’ha presentat en una altra Administració pública.

Per poder contemplar aquest supòsit en la tramitació ordinària, caldrà incloure als formularis de sol·licitud un apartat en el qual  l’interessat pugui manifestar aquest fet, tot indicant-nos davant quin òrgan administratiu va presentar els documents esmentats. També pot ser útil a efectes de localitzar la documentació, que l’interessat indiqui al formulari el número de registre d’entrada del document o la data de presentació.

Context Legal

Llei 39/2015:

Article 28. Documents aportats pels interessats al procediment administratiu.

“3. Les administracions no han d’exigir als interessats la presentació de documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari.

Així mateix, les administracions públiques no requereixen als interessats dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable o que hagin estat aportats anteriorment per l’interessat a qualsevol Administració. A aquests efectes, l’interessat ha d’indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els documents esmentats, i les administracions públiques els han de sol·licitar electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o d’una consulta a les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l’efecte. Es presumeix que aquesta consulta és autoritzada pels interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés; en tots dos casos, se’ls ha d’informar prèviament dels seus drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Excepcionalment, si les administracions públiques no poden obtenir els documents esmentats, poden demanar novament a l’interessat que els aporti.”

Article 53. Drets dels interessats en el procediment administratiu

“1. A més de la resta de drets que preveu aquesta Llei, els interessats en un procediment administratiu tenen els drets següents:

[...]

d) A no presentar dades i documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracti, que ja estiguin en poder de les administracions públiques o que hagin estat elaborats per aquestes. [...]”

Solucions Relacionades