Una de les qüestions que suscita més debat és si cal disposar del consentiment de l’interessat per a la consulta de dades i documents en poder de la mateixa Administració o d’altres Administracions públiques (AAPP), per tal de donar compliment al dret de la ciutadania a no aportar al procediment aquells documents que obren en poder de les AAPP, reconegut amb caràcter general per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Com manifesta l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) en el seu dictamen CNS56/2016, la ciutadania té dret a no aportar al procediment els documents que hagi elaborat qualsevol Administració o que ja hagi aportat prèviament. Per fer efectiu aquest dret, trasllada a l’Administració la càrrega d’incorporar-los a l’expedient, tot establint els criteris que cal seguir per a la consulta o sol·licitud d’aquesta documentació, els quals cal analitzar-los des de la perspectiva de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que indica clarament a l’article 6.1 que el tractament de les dades personals requereix el consentiment inequívoc de l’afectat, llevat que una Llei disposi una altra cosa.

La LPACAP presumeix que existeix autorització per a la consulta o cessió de les dades per part de l’afectat, tret que consti l’oposició expressa en el procediment o la Llei especial aplicable requereixi aquest consentiment exprés. Per tant, s’estableix una habilitació legal per a la cessió de dades entre òrgans d’una mateixa administració o entre administracions públiques, a l’empara de l’article 11.2 a) de la LOPD.

En conseqüència, les AAPP poden accedir a les dades necessàries per al procediment concret sense consentiment exprés en base a l’habilitació legal que ofereixen els articles 28.2 i 28.3 de la LPACAP, sempre i quan la persona afectada no s’hi hagi oposat expressament. En aquest cas, l’APDCAT considera que aquesta oposició es podria articular a través de la inclusió d’una casella en els formularis, que el ciutadà pugui marcar en cas d’oposar-se a la consulta.  

No obstant l’anterior, caldrà sol·licitar el consentiment exprés en el cas que es tracti de dades especialment protegides previstes a l’article 7.2 i 7.3 de la LOPD.

Tot això sens perjudici de la necessitat de complir la resta d’obligacions derivades de la normativa de protecció de dades, en especial:

  • El principi de proporcionalitat.
  • El dret d’informació a l’afectat, és a dir, caldrà informar als formularis de sol·licitud, de les conseqüències de no aportar la informació exigible i del fet que es presumirà que es dóna el consentiment per poder cercar directament aquesta informació.
Context Legal

Llei 39/2015:

Article 28. Documents aportats pels interessats al procediment administratiu.

“2. Els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració, independentment del fet que la presentació dels documents esmentats tingui caràcter preceptiu o facultatiu en el procediment de què es tracti, sempre que l’interessat hagi expressat el seu consentiment perquè es consultin o sol·licitin. Es presumeix que la consulta o l’obtenció és autoritzada pels interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés.

3. Les administracions no han d’exigir als interessats la presentació de documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari. Així mateix, les administracions públiques no requereixen als interessats dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable o que hagin estat aportats anteriorment per l’interessat a qualsevol Administració.

A aquests efectes, l’interessat ha d’indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els documents esmentats, i les administracions públiques els han de sol·licitar electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o d’una consulta a les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l’efecte. Es presumeix que aquesta consulta és autoritzada pels interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés; en tots dos casos, se’ls ha d’informar prèviament dels seus drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Excepcionalment, si les administracions públiques no poden obtenir els documents esmentats, poden demanar novament a l’interessat que els aporti.”

Solucions Relacionades