La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) preveu expressament que els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i elaborar actes tant de forma presencial com a distància. A més, les sessions poden ser gravades tant en audio com en vídeo. En aquest cas, tant el fitxer de la gravació, juntament amb una certificació del secretari o secretària de l’autenticitat i integritat del mateix, podran acompanyar l’acta de la sessió.

És cert que la LRJSP exclou l’aplicació d’aquests preceptes als òrgans col·legiats de Govern, però en aplicació d’una interpretació hermenèutica de la normativa d’administració electrònica, això no és obstacle per incorporar els mitjans electrònics a la tramitació i en la relació dels membres dels òrgans de govern. Cal tenir en compte que la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics ja establia en la seva disposició addicional primera que els òrgans col·legiats podien constituir-se i adoptar acords utilitzant mitjans electrònics. Per tant, la nova LRJSP no pot constituir un pas enrere en l’aplicació dels mitjans electrònics, especialment quan aquests són els protagonistes en les Lleis 40/2015 i 39/2015.

L’instrument apte per regular aquesta nova forma de funcionament és el Reglament Orgànic Municipal (ROM), on s’ha de fer constar el funcionament dels òrgans de govern per mitjans electrònics.

Context Legal

Llei 40/2015:

Disposició addicional vint-i-una. Òrgans Col·legiats de Govern

“Les disposicions previstes en aquesta Llei relatives als òrgans col·legiats no seran d’aplicació als òrgans col·legiats del Govern de la Nació, els òrgans col·legiats de Govern de les Comunitats Autònomes i els òrgans col·legiats de Govern de les Entitats Locals.”

Solucions Relacionades

e-NOTUM per al disseny i implantació de les comunicacions electròniques internes.