La normativa vigent exigeix que les oficines d’assistència en matèria de registres (OAMR) recepcionin documents que vagin dirigits a qualsevol Administració pública.

Transitòriament, mentre no existeixi una integració real de tots els registres de les Administracions públiques (AAPP), serà necessari establir un protocol perquè les OAMR puguin donar resposta de forma eficient. Ens podem trobar amb tres supòsits:

  1. Documents adreçats a d’AAPP de Catalunya: en aquest cas, l’enviament s’haurà de fer mitjançant la plataforma EACAT, a través de les trameses específiques o bé la tramesa genèrica.
  2. Documents adreçats a AAPP de l’Estat de fora de Catalunya, però integrades amb SIR*:  a través d’EACAT, integrat amb el Sistema d’interconnexió de registres (SIR) del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que és la plataforma que permet l’intercanvi d’assentaments electrònics de registres entre totes les AAPP, es pot enviar documentació adreçada a AAPP de la resta de l’Estat, sempre que estiguin integrades amb SIR.
  3. Documents adreçats a la resta d'AAPP: una bona pràctica seria enviar aquesta documentació mitjançant un ofici per correu convencional, però avançar el lliurament també per mitjans electrònics (correu electrònic, fax o qualsevol altre canal en funció de la informació de contacte de què disposem).

*El servei d'enviament de documents adreçats a AAPP de l'Estat de fora de Catalunya integrades amb SIR, estarà disponible en breu a través d'EACAT. Tant bon punt estigui en funcionament, s'informarà degudament.  

Context Legal

Llei 39/2015

Article 16. Registres.

“4. Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

[...]

d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.

Els registres electrònics de totes i cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables, de manera que se’n garanteixi la compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presentin en qualsevol dels registres.”

Solucions Relacionades

ERES

EACAT: tramesa genèrica i trameses específiques