La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, pràcticament no ha alterat el règim del tràmit d’informació pública respecte al previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. L’única novetat es troba en la previsió que l’expedient també s’haurà d’exhibir per mitjans electrònics, a la seu electrònica corresponent.

El problema radica en com portar a la pràctica aquest tràmit per mitjans electrònics. Al respecte, caldrà tenir presents algunes qüestions prèvies organitzatives:

  • Caldrà habilitar espais on disposar de pantalles per poder consultar l’expedient corresponent, a banda de posar aquesta informació a la carpeta ciutadana corresponent.
  • S'haurà de tenir present la necessitat d’anonimització, en cas necessari; per aquest motiu, en la nostra opinió no és factible posar directament a exposició pública l’eina de gestió d’expedients de cada Administració, sinó mostrar una vista de l’expedient més amigable, que inclogui tota la documentació i informació necessàries per poder consultar l’expedient en la seva totalitat.
  • En cas que l’Administració no hagi pogut desenvolupar aquesta funcionalitat de la vista, una opció seria acompanyar l’interessat en aquest tràmit d’informació pública, mostrant directament els documents de l’expedient electrònic, prèvia anonimització de les dades que calgui.
Context Legal

Llei 39/2015

Article 82. Tràmit d'audiència.

"1. Un cop instruïts els procediments, i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, s'han de posar de manifest als interessats o, si s'escau, als seus representants, per a la qual cosa s'han de tenir en compte les limitacions previstes si s'escau a la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

L'audiència als interessats ha de ser anterior a la sol·licitud de l'informe de l'òrgan competent per a l'assessorament jurídic o a la sol·licitud del dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma, en el cas que aquests formin part del procediment.

2. Els interessats, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, poden al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents.

3. Si abans del venciment del termini els interessats manifesten la seva decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, el tràmit es considera realitzat.
 
4. Es pot prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per l'interessat.

5. En els procediments de responsabilitat patrimonial a què es refereix l'article 32.9 de la Llei de règim jurídic del sector públic, és necessari en tot cas donar audiència al contractista, a qui s'han de notificar totes les actuacions que es duguin a terme en el procediment, a l'efecte que s'hi personi, exposi el que convingui al seu dret i proposi tots els mitjans de prova que consideri necessaris.
 

Article 83. Informació pública.

"1. L'òrgan al qual correspongui la resolució del procediment, quan la naturalesa d'aquest ho requereixi, pot acordar un període d'informació pública.

2. A aquest efecte, s'ha de publicar un anunci al diari oficial corresponent a fi que qualsevol persona física o jurídica pugui examinar l'expedient, o la part de l'expedient que s'acordi.

L'anunci ha d'assenyalar el lloc d'exhibició, i en tot cas ha d'estar a disposició de les persones que el sol·licitin a través de mitjans electrònics a la seu electrònica corresponent, i ha de determinar el termini per formular al·legacions, que en cap cas pot ser inferior a vint dies.

3. La incompareixença en aquest tràmit no impedeix els interessats d'interposar els recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment.

La compareixença en el tràmit d'informació pública no atorga, per si mateixa, la condició d'interessat. No obstant això, els qui presentin al·legacions o observacions en aquest tràmit tenen dret a obtenir de l'Administració una resposta raonada, que pot ser comuna per a totes les al·legacions que plantegin qüestions substancialment iguals.

4. De conformitat amb el que disposen les lleis, les administracions públiques poden establir altres formes, mitjans i cursos de participació de les persones, directament o a través de les organitzacions i associacions reconegudes per la llei en el procediment en què es dicten els actes administratius."
Solucions Relacionades