En l’àmbit de l’Administració pública catalana, l'AOC, a través de la plataforma EACAT, ha previst tota una sèrie de trameses específiques de documentació entre els diferents òrgans administratius.

Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la necessitat de disposar d’un mecanisme d’enviament de documentació en format electrònic per a tots els supòsits necessaris, va fer que l'AOC posés a disposició del sector públic de Catalunya la tramesa genèrica de documentació, que resol el buit que existia en cas de no disposar d’una tramesa específica.

Per tant, la tramesa genèrica d’EACAT (si no existeix una tramesa específica a EACAT) serà la solució a utilitzar quan entre el sector públic de Catalunya hagi de lliurar-se documentació. En aquest sentit, també és la solució per a l’enviament de sol·licituds d’informació o derivacions de sol·licituds sobre obligacions de transparència entre ens.

Context Legal

Llei 40/2015:

Article 3. Principis generals

“2. Les administracions públiques s’han de relacionar entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics que assegurin la interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d’elles, han de garantir la protecció de les dades de caràcter personal i han de facilitar preferentment la prestació conjunta de serveis als interessats.”

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

Article 27. Presentació de les sol·licituds

"3. Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’entitat o l’òrgan administratiu que disposi de la informació. Si la sol·licitud d’informació s’adreça a un òrgan que no la té a la seva disposició o s’adreça genèricament a una administració, és aplicable el que estableix l’article 30."

Article 30. Derivació de les sol·licituds

"1. En el supòsit que la sol·licitud d’accés a la informació es dirigeixi a una entitat o òrgan administratiu que no disposi de la informació, aquest ha de derivar-la a l’entitat o l’òrgan que en disposi, si el coneix, o a l’oficina responsable de la informació pública que correspongui, en un termini de quinze dies naturals, i comunicar al sol·licitant a quin òrgan s’ha derivat la sol·licitud i les dades per contactar-hi."

Solucions Relacionades

EACAT: tramesa genèrica i trameses específiques

Transparència