La disposició final setena de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), disposa que la Llei entrarà en vigor al cap d’un any de la seva publicació al BOE, però exceptua d’aquesta previsió, entre d’altres, els articles referits al registre electrònic, que produiran efectes al cap de dos anys de l’entrada en vigor de la LPACAP, és a dir, a partir del 2 d’octubre de 2018.

D’altra banda, la disposició derogatòria única de la LPACAP estableix que, fins que d’acord amb la disposició final setena  no produeixin efectes les previsions relatives als registres electrònics, mantindran la seva vigència i per tant, continuaran sent d’aplicació la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP), en tot allò relatiu al registre presencial i electrònic, respectivament.

En el mateix sentit, la disposició transitòria quarta de la LPACAP ordena mantenir els canals preexistents amb la ciutadania, tot disposant que fins a l’entrada en vigor de les previsions relatives als registres electrònics, les Administracions han de mantenir els mateixos canals, mitjans o sistemes electrònics vigents relatius a aquesta matèria, que permetin garantir el dret de les persones a relacionar-se electrònicament amb aquestes.

Per tant, d’allò que s’ha exposat es pot concloure que en matèria de registre d’entrada (en la doble versió, presencial i electrònica) continua sent aplicable la regulació de la LRJPAC i la LAECSP.

La regulació concreta del registre electrònic a la LAECSP ja preveia que a cada Administració pública havia d’existir, almenys, un sistema de registre electrònic suficient per a rebre tot tipus de sol·licituds, escrits i comunicacions. Però aquesta obligació quedava condicionada per la seva disposició final tercera (apartat 4), que per a l’àmbit de les Administracions locals, relegava l’exercici dels drets de l’article 6 a partir del 31 de desembre de 2009, en funció de les disponibilitats pressupostàries de cada ens.

Malgrat això, en l’actualitat l’existència del registre electrònic en totes les Administracions públiques és obligatòria perquè a partir de l’entrada en vigor de la LPACAP la disposició tercera de la LAECSP ha quedat derogada. Això significa que s’ha eliminat la possibilitat legal que tenien les Administracions d’incomplir la creació del registre electrònic.

Arribat aquest punt, els ens locals que no disposin d’un registre electrònic conforme al mandat de la LAECSP, l’hauran de crear, en tant que és la normativa que es troba en vigor, i hauran de mantenir en qualsevol cas el registre presencial previst a la LRJPAC, que ha d’estar disponible per a les relacions amb les persones físiques no obligades a la relació electrònica.

Finalment, sembla raonable incidir en el fet que malgrat que la regulació en vigor fins al 2018 és la prevista a la LAECSP, l’operativa del registre electrònic hauria de tendir en allò que fos viable a la regulació de la LPACAP, de manera que arribat el moment, la transició sigui més fàcil entre una regulació i l’altra.

Context Legal

Llei 39/2015:

Disposició final setena. Entrada en vigor.

"La present Llei entra en vigor al cap d’un any de la seva publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat».

No obstant això, les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre d’empleats públics habilitats, punt d’accés general electrònic de l’Administració i arxiu únic electrònic produeixen efectes al cap de dos anys de l’entrada en vigor de la Llei."

Disposició transitòria quarta. Règim transitori dels arxius, registres i punt d’accés general.

"Mentre no entrin en vigor les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, punt d’accés general electrònic de l’Administració i arxiu únic electrònic, les administracions públiques han de mantenir els mateixos canals, mitjans o sistemes electrònics vigents relatius a les matèries esmentades, que permetin garantir el dret de les persones a relacionar-se electrònicament amb les administracions."

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

"2. Queden derogades expressament les disposicions següents:

a) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

b) Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

[...]

Fins que, d’acord amb el que disposa la disposició final setena, produeixin efectes les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, punt d’accés general electrònic de l’Administració i arxiu únic electrònic, es mantenen en vigor els articles de les normes previstes a les lletres a), b) i g) relatius a les matèries esmentades."

Llei 11/2007:

Article 24. Registres electrònics.

"1. Les administracions públiques han de crear registres electrònics per a la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions.

2. Els registres electrònics poden admetre:

a) Documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits que s’especifiquin d’acord amb el que disposa la norma de creació del registre, formalitzats d’acord amb formats preestablerts.

b) Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació diferent dels que esmenta l’apartat anterior adreçat a qualsevol òrgan o entitat de l’àmbit de l’administració titular del registre.

3. En cada Administració pública ha d’haver-hi, almenys, un sistema de registres electrònics suficient per rebre tot tipus de sol·licituds, escrits i comunicacions adre- çats a l’esmentada Administració pública. Les administracions públiques, mitjançant convenis de col·laboració, poden habilitar els seus respectius registres per a la recepció de les sol·licituds, escrits i comunicacions de la competència d’una altra Administració que es determinin en el conveni corresponent.

4. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat s’han d’automatitzar les oficines de registre físiques a què es refereix l’article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a fi de garantir la interconnexió de totes les seves oficines i possibilitar l’accés per mitjans electrònics als assentaments registrals i a les còpies electròniques dels documents presentats."

Article 25. Creació i funcionament.

"1. Les disposicions de creació de registres electrònics es publiquen en el diari oicial corresponent i el seu text íntegre ha d’estar disponible per a consulta a la seu electrònica d’accés al registre. En tot cas, les disposicions de creació de registres electrònics han d’especificar l’òrgan o unitat responsable de la seva gestió, així com la data i l’hora oficial i els dies declarats inhàbils als efectes que preveu l’article següent.

2. A la seu electrònica d’accés al registre, hi ha de figurar la relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions a què es refereix l’apartat 2.a) de l’article anterior que s’hi poden presentar així com, si s’escau, la possibilitat de presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions a què es refereix l’apartat 2.b) de l’article esmentat.

3. Els registres electrònics han d’emetre automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada de l’escrit, sol·licitud o comunicació de què es tracti, incloent la data i l’hora de presentació i el número d’entrada de registre.

4. Es poden aportar documents que acompanyin la corresponent sol·licitud, escrit o comunicació, sempre que compleixin els estàndards de format i requisits de seguretat que determinin els Esquemes Nacionals d’Interoperabilitat i de Seguretat. Els registres electrònics han de generar rebuts acreditatius del lliurament d’aquests documents que garanteixin la integritat i el no rebuig dels documents aportats."

Article 26. Còmput de terminis.

"1. Els registres electrònics es regeixen als efectes de còmput dels terminis imputables tant als interessats com a les administracions públiques per la data i l’hora oficial de la seu electrònica d’accés, que ha de disposar de les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i ha de figurar visible.

2. Els registres electrònics han de permetre la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores.

3. Als efectes del còmput de termini fixat en dies hàbils o naturals, i pel que fa al compliment de terminis pels interessats, la presentació en un dia inhàbil s’entén realitzada a la primera hora del primer dia hàbil següent, llevat que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

4. L’inici del còmput dels terminis que hagin de complir els òrgans administratius i entitats de dret públic ve determinat per la data i l’hora de presentació en el mateix registre o, en el cas que preveu l’apartat 2.b de l’article 24, per la data i l’hora d’entrada en el registre del destinatari. En tot cas, la data efectiva d’inici del còmput de terminis ha de ser comunicada a qui va presentar l’escrit, sol·licitud o comunicació.

5. Cada seu electrònica on hi hagi disponible un registre electrònic determina, tenint en compte l’àmbit territorial on exerceix les seves competències el titular d’aquella, els dies que es consideren inhàbils als efectes dels apartats anteriors. En tot cas, no és aplicable als registres electrònics el que disposa l’article 48.5 de la Llei 30/ 1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú."

Llei 30/1992:

Article 38. Registres.

"1. Els òrgans administratius han de portar un registre general en el qual s'ha de fer l'assentament corresponent de qualsevol escrit o comunicació que es presenti o que es rebi en qualsevol unitat administrativa pròpia. També s'hi ha d'anotar la sortida dels escrits i les comunicacions oficials dirigides a altres òrgans o particulars.

2. Els òrgans administratius poden crear en les unitats administratives corresponents de la pròpia organització altres registres a fi de facilitar la presentació d'escrits i comunicacions. Aquests registres són auxiliars del registre general, al qual han de comunicar qualsevol anotació que efectuïn.

Els assentaments s'han d'anotar respectant l'ordre temporal de recepció o sortida dels escrits i les comunicacions, i han d'indicar la data del dia de la recepció o sortida.

Conclòs el tràmit de registre, els escrits i les comunicacions s'han de tramitar sense dilació als destinataris i a les unitats administratives corresponents des del registre en què s'hagin rebut.

3. Els registres generals, així com tots els registres que les administracions públiques estableixin per a la recepció d'escrits i comunicacions dels particulars o d'òrgans administratius, s'han d'instal·lar en suport informàtic.

El sistema ha de garantir la constància, en cada assentament que s'efectuï, d'un número, epígraf expressiu de la naturalesa, data d'entrada, data i hora de la presentació, identificació de l'interessat, òrgan administratiu remitent, si escau, i persona o òrgan administratiu al qual s'envia, i, si escau, referència al contingut de l'escrit o la comunicació que es registra.

Així mateix, el sistema ha de garantir la integració informàtica en el registre general de les anotacions efectuades als altres registres de l'òrgan administratiu.

4. Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.

c) A les oficines de correus, en la forma que s'estableixi per reglament.

d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

Mitjançant convenis de col·laboració subscrits entre les administracions públiques, s'han d'establir sistemes d'intercomunicació i coordinació de registres que garanteixin la compatibilitat informàtica, així com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i de les sol·licituds, els escrits, les comunicacions i els documents que es presentin en qualsevol dels registres.

5. Per a l'eficàcia dels drets que reconeix l'article 35.c d'aquesta Llei als ciutadans, aquests poden adjuntar una còpia dels documents que presentin a les seves sol·licituds, escrits i comunicacions.

Aquesta còpia, amb l'acarament previ amb l'original per qualsevol dels registres als quals es refereixen els punts a i b de l'apartat 4 d'aquest article, s'ha de trametre a l'òrgan destinatari i tornar l'original al ciutadà. Quan l'original hagi de constar en el procediment, s'ha de lliurar la còpia al ciutadà, una vegada segellada pels registres i amb la comprovació prèvia de la identitat amb l'original.

6. Cada Administració pública ha d'establir els dies i les hores d'obertura dels registres, i ha de garantir el dret dels ciutadans a la presentació de documents que preveu l'article 35.

7. Es poden fer efectius, a més d'altres mitjans, per gir postal o telegràfic, o per transferència dirigida a l'oficina pública corresponent, qualsevol tribut que s'hagi de satisfer en el moment de presentar sol·licituds i escrits a les administracions públiques.

8. Les administracions públiques han de fer pública i mantenir actualitzada una relació de les oficines d'inscripcions pròpies o concertades, els sistemes d'accés i comunicació, així com els horaris de funcionament."

Disposició addicional segona. Informatització de registres. 

"La incorporació a suport informàtic dels registres a què es refereix l’article 38.3 d’aquesta Llei és efectiva atenent el grau de desenvolupament dels mitjans tècnics de què disposin."
 
Solucions Relacionades