La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) reconeix expressament la iniciació d’ofici dels procediments administratius. En aquest cas, malgrat que el procediment administratiu general i la seva tramitació ha de ser electrònica, caldrà diferenciar si ens trobem davant de subjectes:

  • No obligats a tramitar electrònicament (art. 14.1 LPACAP): la comunicació a la persona interessada de la incoació de l’expedient ha de realitzar-se en paper, fins que en el seu cas, aquesta persona manifesti el seu consentiment per a la relació electrònica posterior, ja que fins a aquest moment el consentiment no s’haurà produït. Per tant, a partir de la primera comunicació d’incoació de l’expedient d’ofici que s’haurà de fer en paper, caldrà donar l’opció als subjectes no obligats de continuar la tramitació per mitjans electrònics. A la pràctica, caldrà articular un mecanisme per a la prestació d’aquest consentiment.
  • Obligats a tramitar electrònicament (art. 14.2 i 14.3 LPACAP): el problema rau en determinar l’adreça electrònica a efectes de notificacions. En cas que es tracti de persones jurídiques inscrites al registre d’apoderaments, l’adreça electrònica serà la declarada en el moment de la inscripció o bé, la que consti en la base de dades de  l’ens local. Si els obligats no estan inscrits al registre d’apoderaments o no es disposa d’una adreça electrònica en la base de dades, caldrà fer una primera comunicació d’incoació de l’expedient d’ofici en paper. En aquesta comunicació se’ls informarà que són subjectes obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb les Administracions públiques i se’ls requerirà una adreça electrònica per rebre l’avís de les successives notificacions electròniques.

En cas que l’obligat a la tramitació electrònica no informi d’una adreça electrònica per rebre l’avís de notificació/comunicació, l’ens local està facultat per continuar la tramitació per mitjans electrònics, la qual cosa s’informarà en el requeriment inicial.

Context Legal

Llei 39/2015:

Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques."

"1. Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques pot ser modificat per aquella en qualsevol moment.

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració. 3. Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.”

Article 54. Classes d’iniciació.

“Els procediments es poden iniciar d’ofici o a sol·licitud de l’interessat.”

 

 

Solucions Relacionades