Les Lleis de transparència (Llei 19/2013 i Llei catalana 19/2014) estableixen la necessitat que les Administracions públiques (AAPP) creïn els seus portals de transparència com a eina per posar a disposició de la ciutadania les dades de publicitat activa que preveuen. Aquestes dades, d’acord amb les Lleis, han de ser publicades de forma periòdica, actualitzades permanentment, proporcionades i publicades de forma estructurada a fi de facilitar la seva identificació i recerca.

Malgrat aquestes previsions, la pràctica està demostrant en moltes ocasions que tot i que la gran part de les organitzacions públiques estan complint el que disposen les Lleis de transparència, aquest fet no ha suposat l’assoliment d’un bon nivell de transparència pública, atès que en alguns casos actualitzar les dades suposa un esforç organitzatiu que no ha estat adequadament planificat, i que ha portat a que aquests portals estiguin publicant dades notòriament obsoletes.

Òbviament, sempre que sigui viable, la millor solució per mantenir els portals de transparència permanentment actualitzats serà l’automatització de les dades de publicitat activa des de l’origen, és a dir, l’extracció automatitzada dels indicadors des del mateix expedient administratiu que les genera.

Altrament, una de les causes d’aquestes disfuncions la podem trobar, molt probablement, en què algunes organitzacions públiques no han sabut interioritzar el canvi de cultura que suposa l’obertura de dades públiques en la seva pràctica totalitat.

En aquest sentit, per reforçar el trànsit a aquest canvi de paradigma que suposa la cultura de la transparència i que aquesta impregni el conjunt de l’organització, és recomanable que les obligacions de les Lleis de transparència relatives a la informació que es publica, s’incardinin en el cos normatiu de cada organització.  

Una possible solució seria l’aprovació dins de l’organització d’una guia d’actualització dels indicadors de publicitat activa, on es podria aprofitar l’avinentesa per incorporar altres indicadors que l’organització ha de d’actualitzar de forma periòdica.

En concret, aquesta guia hauria de preveure per a cada indicador, tant les responsabilitats com la freqüència de la seva actualització, tot indicant també si es vol ser més exhaustiu, quins són els límits individuals a l’hora de la seva publicació.

Context Legal

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

Article 6. Obligacions de transparència

"1. Per a fer efectiu el principi de transparència, els subjectes obligats han d’adoptar les actuacions següents:

a) Difondre la informació pública d’interès general d’una manera veraç i objectiva, perquè les persones puguin conèixer l’actuació i el funcionament de l’Administració pública i exercir el control d’aquesta actuació.

b) Garantir que la informació a què fa referència la lletra a es difon de manera constant i actualitza permanentment, amb la indicació expressa de la data en què s’ha actualitzat per darrera vegada i, si és possible, de la data en què s’ha de tornar a actualitzar.

c) Organitzar la informació de manera que sigui fàcilment accessible i comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida per mitjà d’instruments de cerca dotats de les característiques tècniques que ho garanteixin.

d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar. Aquesta ordenació s’ha de fer, com a mínim, amb criteris temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació documental comparatiu ―si se’n disposa― i incorporant-hi índexs o guies de consulta.

e) Facilitar la consulta de la informació amb l’ús de mitjans informàtics en formats fàcilment comprensibles i que permetin la interoperabilitat i la reutilització.”

Solucions Relacionades

Transparència:

Portal de transparència per als ens locals

Repositori de dades obertes de Transparència dels ens locals de Catalunya

Models, guies i bones pràctiques