D’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), com a principi general les Administracions s’han de relacionar entre sí a través de mitjans electrònics.

En aquest sentit, el Capítol IV del Títol III de la LRJSP regula com s’han dur a terme aquestes relacions electròniques.

Per tant, si una Administració rep documentació en paper procedent d’una altra Administració, s’hauria de suggerir a aquesta Administració que esmeni aquesta deficiència, tot instant-la a què torni a enviar la documentació en format electrònic.

Com ja s’ha tractat en ombres anteriors, a la plataforma EACAT existeix una sèrie de trameses (general i específiques) que possibiliten l’enviament d’aquesta documentació.

Context Legal

Llei 40/2015

Article 3. Principis generals.

"2. Les administracions públiques s’han de relacionar entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics que assegurin la interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d’elles, han de garantir la protecció de les dades de caràcter personal i han de facilitar preferentment la prestació conjunta de serveis als interessats."

 

Article 155. Transmissions de dades entre administracions públiques.

"1. De conformitat amb el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament, cada Administració ha de facilitar l’accés de la resta d’administracions públiques a les dades de què disposin relatives als interessats, especificant les condicions, els protocols i els criteris funcionals o tècnics necessaris per accedir a les dades esmentades amb les màximes garanties de seguretat, integritat i disponibilitat. 2. La disponibilitat d’aquestes dades es limita estrictament a les que són requerides als interessats per la resta d’administracions per tramitar i resoldre els procediments i les actuacions de la seva competència, d’acord amb la seva normativa reguladora."

 

Solucions Relacionades