La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) estableix d’una banda, que una de les vies de presentació de documentació per part dels interessats a les Administracions públiques són les oficines de correus, i de l’altra, que amb caràcter general els documents que els interessats hagin aportat al procediment de manera presencial hauran de ser digitalitzats per l’oficina d’assistència en matèria de registres (OAMR) per a la seva incorporació a l’expedient administratiu electrònic. Els originals han de ser retornats a l’interessat, sense perjudici dels supòsits en què la norma determini la custòdia per part de l’Administració dels documents presentats o sigui obligatori presentar objectes o documents en un suport específic no susceptible de digitalització.

Per tant,  la LPACAP no resol què han de fer a la pràctica les OAMR amb la documentació que havent arribat per correu postal hagin digitalitzat.

Per a la resolució d’aquesta qüestió caldria utilitzar les eines de gestió documental. En aquest sentit, caldria considerar les Taules d’Avaluació i Accés Documental (TAAD) aplicables per determinar la rellevància de la documentació, així com la necessitat de conservació o destrucció de la mateixa.

La simplificació en aquesta matèria podria arribar també si aquesta normativa s’apliqués a les oficines de correus i per tant, a la documentació que arribés a les OAMR per mitjans electrònics.

Context Legal

Llei 39/2015

Article 16. Registres

“4. Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.

b) A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents. [...]”

5. Els documents presentats de manera presencial davant les administracions públiques han de ser digitalitzats, d’acord amb el que preveu l’article 27 i altres normatives aplicables, per l’oficina d’assistència en matèria de registres en què s’hagin presentat per a la seva incorporació a l’expedient administratiu electrònic, i els originals s’han de retornar a l’interessat, sense perjudici dels supòsits en què la norma determini la custòdia per part de l’Administració dels documents presentats o sigui obligatori presentar objectes o documents en un suport específic no susceptibles de digitalització.”

Article 28. Documents aportats pels interessats al procediment administratiu.

“1. Els interessats han d’aportar al procediment administratiu les dades i els documents exigits per les administracions públiques d’acord amb el que disposa la normativa aplicable. Així mateix, els interessats poden aportar qualsevol altre document que considerin convenient.”

Solucions Relacionades


Tecnologia de Zendesk