La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) estableix d’una banda, que una de les vies de presentació de documentació per part dels interessats a les Administracions públiques són les oficines de correus, i de l’altra, que amb caràcter general els documents que els interessats hagin aportat al procediment de manera presencial hauran de ser digitalitzats per l’oficina d’assistència en matèria de registres (OAMR) per a la seva incorporació a l’expedient administratiu electrònic. Els originals han de ser retornats a l’interessat, sense perjudici dels supòsits en què la norma determini la custòdia per part de l’Administració dels documents presentats o sigui obligatori presentar objectes o documents en un suport específic no susceptible de digitalització.

Per tant,  la LPACAP no resol què han de fer a la pràctica les OAMR amb la documentació que havent arribat per correu postal hagin digitalitzat.

Per a la resolució d’aquesta qüestió caldria utilitzar les eines de gestió documental. En aquest sentit, caldria considerar les Taules d’Avaluació i Accés Documental (TAAD) aplicables per determinar la rellevància de la documentació, així com la necessitat de conservació o destrucció de la mateixa.

La simplificació en aquesta matèria podria arribar també si aquesta normativa s’apliqués a les oficines de correus i per tant, a la documentació que arribés a les OAMR per mitjans electrònics.

Context Legal

Llei 39/2015

Article 16. Registres

“4. Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.

b) A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents. [...]”

5. Els documents presentats de manera presencial davant les administracions públiques han de ser digitalitzats, d’acord amb el que preveu l’article 27 i altres normatives aplicables, per l’oficina d’assistència en matèria de registres en què s’hagin presentat per a la seva incorporació a l’expedient administratiu electrònic, i els originals s’han de retornar a l’interessat, sense perjudici dels supòsits en què la norma determini la custòdia per part de l’Administració dels documents presentats o sigui obligatori presentar objectes o documents en un suport específic no susceptibles de digitalització.”

Article 28. Documents aportats pels interessats al procediment administratiu.

“1. Els interessats han d’aportar al procediment administratiu les dades i els documents exigits per les administracions públiques d’acord amb el que disposa la normativa aplicable. Així mateix, els interessats poden aportar qualsevol altre document que considerin convenient.”

Solucions Relacionades