Fins ara, una pràctica habitual en la tramitació d’expedients en paper era incorporar un segell als projectes d’obres, les bases de procediments selectius, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques de contractació pública, etc., una vegada havien estat aprovats per l’òrgan competent a aquests efectes. El segell, a mode de diligència, estava signat pel Secretari/Secretària i indicava la sessió de l’òrgan col·legiat que havia aprovat el document concret.

Amb el pas a la tramitació electrònica es qüestiona aquesta pràctica (no establerta per la normativa), ja que fins i tot s’està donant la incongruència d’imprimir documents electrònics per posar aquest segell i tornar-los a digitalitzar per publicar-los al Perfil de contractant, per exemple.

En aquests casos caldria, per tant, incorporar com a nova forma de funcionament els criteris següents:

- No diligenciar la documentació que s’adjunta a una plataforma electrònica quan ja disposa tant de les metadades com dels segells electrònics corresponents per garantir l’autenticitat de la informació i documentació publicades (Perfil contractant, eTauler, diaris oficials, etc.).

- Implementar mecanismes que permetin realitzar aquesta diligència per mitjans electrònics tot incorporant la data d’aprovació, per a tota la documentació que cal lliurar als interessats un cop aprovats per l’òrgan corresponent, com ara projectes d’obres, d’activitats, etc. Una altra qüestió és la necessitat de que continuï signant el Secretari/Secretària, acte que es pot substituir fàcilment per una Actuació Administrativa Automatitzada.

El servei Còpia que ofereix l’AOC incorpora a la còpia electrònica autèntica un identificador unívoc i la denominació completa del document a totes i cadascuna de les pàgines del document generat; a més, també permet signar electrònicament la còpia generada utilitzant diversos mecanismes de signatura segons les necessitats de cada ens (tan sols constarà a la primera pàgina del document).

Context Legal

 

Solucions Relacionades