En el marc de desplegament dels projectes de digitalització de la documentació en paper que ha d’ingressar en els sistemes d’informació de les Administracions públiques, cal prendre una sèrie de decisions que la normativa de referència no especifica clarament. Una d’aquestes decisions és determinar quins han de ser els paràmetres específics de configuració de la maquinaria per digitalitzar.

Malgrat que la normativa (Esquema Nacional de Seguretat, Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les seves normes tècniques) estableixen un marc de referència, cada organització haurà d’acabar decidint quina ha de ser la proposta concreta.

A tal efecte, es formula una proposta dels valors que haurien de tenir els paràmetres de digitalització, tot tenint en compte tant aquesta normativa, com la Guia de digitalització que la Generalitat de Catalunya posa a disposició de les Administracions públiques:

  • Resolució: 300 pp
  • Digitalització en color quan els documents ho siguin, i si no en blanc i negre o escala de grisos.
  • Profunditat de bits: Gris 8 bits, color 24 bits
  • Fidelitat: Respectar la geometria del document original en volum i proporcions, sense afegir caràcters o gràfics.
  • Compressió: Sense compressió
  • Format: PDF
Context Legal
Solucions Relacionades