Alguns dels navegadors que hi ha actualment no suporten la màquina virtual de Java, de manera que quan els interessats realitzen tràmits electrònics amb les Administracions Públiques (AAPP) poden trobar-se amb l’inconvenient de que no poden signar amb certificat digital.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (ja derogada), recollia expressament diversos principis, com ara el de neutralitat tecnològica (article 4.i)), que no han estat traslladats en la seva totalitat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, ni tampoc a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

No obstant això, la doctrina dominant ha manifestat en reiterades ocasions que en cap cas es podria considerar que la nova normativa suposés un retrocés tant en el reconeixement de principis com de drets a la ciutadania. És per això que encara que no estigui recollits a la nova legislació, es considera que el principi de neutralitat tecnològica (i d’altres) també forma part de la normativa en matèria d’administració electrònica.

Per aquest motiu, per garantir el principi de neutralitat tecnològica, seria convenient que les AAPP implementessin (o bé es dotessin) alguna solució que permeti a la ciutadania realitzar aquests tràmits electrònics independentment del navegador que utilitzin.

Context Legal

 

Solucions Relacionades