A dia d’avui les videoactes de Plens no és poden enviar al Departament de Governació de la Generalitat o l’Administració General de l'Estat (AGE). Des de l'AOC s’està treballant conjuntament amb la Generalitat per tal que sigui possible properament l’enviament de l’acta dels acords del plenari complementat, si s’escau, amb un enllaç al document multimèdia del debat del ple. 

La disposició addicional vint-i-unena de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) estableix clarament que les disposicions que preveu aquesta Llei relatives als òrgans col·legiats no són aplicables als òrgans col·legiats de Govern.

En canvi, la normativa vigent en aquesta matèria, tot i que contempla la utilització de mitjans mecànics per a la transcripció de les actes, encara disposa que la confecció dels llibres haurà de fer-se utilitzant paper numerat de la Comunitat autònoma (arts. 198 i 199 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals - ROF). Però aquesta regulació de l’any 1986 no està adaptada a la implantació del procediment administratiu electrònic.

Per això, la doctrina majoritària considera que la vigència d’aquesta normativa no és obstacle per contemplar el funcionament híbrid de l’elaboració de les actes, ja que no és lògic obligar a tramitar íntegrament l’expedient en format electrònic i, a la fase final, contemplar només la impressió, rúbrica i enquadernació d’aquesta documentació.

Per tant, és possible que la convocatòria de la sessió, les notificacions, la formació de l’expedient, l’accés a la informació, l’expedició de certificacions i la possibilitat de realitzar videoactes com es recull a l’art. 18 de la LRJSP, es realitzin per mitjans electrònics.

En concret, respecte a les videoactes, una bona pràctica fins que la regulació estigui més harmonitzada, seria regular mitjançant Acord de Ple la seva implantació respecte a les intervencions, però seguint mantenint l’acta convencional on es recollirien únicament els acords presos.

Context Legal

Llei 40/2015:

Article 18. Actes

"1. De cada sessió que celebri l’òrgan col·legiat n’ha d’estendre acta el secretari, que ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.

Les sessions que celebri l’òrgan col·legiat es poden gravar. El fitxer resultant de la gravació, juntament amb la certificació expedida pel secretari de l’autenticitat i la integritat d’aquest, i tots els documents en suport electrònic que s’utilitzin com a documents de la sessió, poden acompanyar l’acta de les sessions, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

2. L’acta de cada sessió es pot aprovar en la mateixa reunió o en la següent immediata. El secretari ha d’elaborar l’acta amb el vistiplau del president i l’ha de remetre per mitjans electrònics als membres de l’òrgan col·legiat, els quals poden manifestar pels mateixos mitjans la seva conformitat o objeccions al text, als efectes d’aprovar-la; en cas afirmatiu, es considera aprovada en la mateixa reunió.

Quan s’hagi optat per la gravació de les sessions celebrades o per la utilització de documents en suport electrònic, s’han de conservar de manera que es garanteixi la integritat i l’autenticitat dels fitxers electrònics corresponents i l’accés a aquests per part dels membres de l’òrgan col·legiat."
 
Disposició addicional vint-i-unena. Òrgans col·legiats de govern. 
 
"Les disposicions que preveu aquesta Llei relatives als òrgans col·legiats no són aplicables als òrgans col·legiats del Govern de la nació, els òrgans col·legiats de govern de les comunitats autònomes i els òrgans col·legiats de govern de les entitats locals."
Solucions Relacionades