La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), preveu diferents opcions per les quals els interessats poden fer arribar els documents que han de presentar al registre d’altres Administracions públiques. En concret, l’article 16.4, epígrafs b) i d), disposa que es poden dirigir, entre d’altres, a les oficines de correus i a les oficines d’assistència en matèria de registres.

La possibilitat de que les oficines d'assistència en matèria de registres, sense necessitat de signar convenis entre elles, puguin recepcionar qualsevol tipus de petició o document que s’hagi de fer arribar a la resta d’Administracions fa que les trameses entre aquestes hagin esdevingut de facto, gratuïtes. És a dir, amb anterioritat a la LPACAP quan una Administració no disposava d’un conveni per recepcionar documentació adreçada a una altra Administració, l’opció més àgil per a la ciutadania per presentar-la (sempre que no fos factible la presentació presencial o electrònica), era a través de l’enviament per correu. Aquesta darrera opció d’enviament té un cost que, amb la nova regulació, l’interessat no està obligat a assumir.

El servei d’intercanvi de registres amb Administracions públiques no catalanes, és el servei de tramesa SIR d’EACAT que té per objecte el registre de les comunicacions telemàtiques que tinguin com a origen o destí Administracions públiques no catalanes. A través d’aquest servei, per tant, podrem enviar i acceptar o rebutjar els registres rebuts d’altres Administracions públiques de fora de Catalunya.

Per poder accedir a aquest servei, no cal que les Administracions públiques catalanes facin cap tràmit d’alta, només cal estar adherit a EACAT i haver estat notificat per part de l'AOC que ja s’ha activat el servei. L’activació depèn del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i es fa de forma esglaonada. Des de l'AOC s’anirà informant als ens a través d’una comunicació mitjançant el registre d’EACAT.

D'altra banda, des de la vessant política s'haurà de valorar en cada cas, i en funció del volum i de l'adequació progressiva dels ens susceptibles de rebre registres d’entrada, la necessitat d’incloure a les Ordenances Fiscals una taxa que gravi el treball realitzat des de les oficines d’assistència en matèria de registres en relació amb l’autenticació de la documentació (que seria l’equivalent a la compulsa que es realitzava en la tramitació paper) i el control i seguiment de la documentació presentada.

Context Legal

Llei 39/2015

Article 16. Registres.

"4. Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l'Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.

b) A les oficines de correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) A les oficines d'assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Els registres electrònics de totes i cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables, de manera que se'n garanteixi la compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presentin en qualsevol dels registres. [...]”

Solucions Relacionades