Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, quan l’Administració responsable d’un procediment concret ha establert de forma expressa formularis específics per presentar sol·licituds o tràmits, els interessats estan obligats a utilitzar-los (article 66.6).

Tant és així que “no es tenen per presentats al registre els documents i la informació el règim especial dels quals estableixi una altra forma de presentació” (article 16.8).

S’ha de tenir en compte que els ens que tramiten a través EACAT poden tenir la consideració d’interessats en el procediment administratiu i, per tant, les previsions anteriors també els poden ser d’aplicació (depèn del criteri de l’Administració responsable del servei).

En aquest sentit, els ens usuaris d’EACAT poden definir serveis específics per facilitar la tramitació interadministrativa electrònica que inclouen els formularis per als diferents tràmits que composen el servei, que s’incorporen al Catàleg de tràmits d’EACAT. En canvi, quan no existeix un tràmit específic al Catàleg, els ens usuaris d’EACAT tenen a la seva disposició la tramesa genèrica, per trametre la documentació/informació que es vol fer arribar a l’ens de destinació.

Per aquest motiu, és recomanable que abans de l’enviament de la tramesa genèrica us assegureu que no s’ha habilitat cap tràmit específic o formulari específic d’ús obligatori.

Per a més informació consulteu les següents entrades del Portal de suport d’EACAT:

Context Legal

Llei 39/2015

Article 16. Registres

[…]

8. No es tenen per presentats al registre els documents i la informació el règim
especial dels quals estableixi una altra forma de presentació
“.

Article 66. Sol·licituds d’iniciació

[…]

6. Quan l’Administració, en un procediment concret, estableixi expressament models
específics de presentació de sol·licituds, aquests són d’ús obligatori per part dels
interessats
“.

Solucions Relacionades