La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) determina que les Administracions públiques han de disposar de dos registres (o un altre sistema equivalent), que permetin deixar constància:

  1. dels funcionaris habilitats per efectuar còpies autèntiques, de manera que garanteixi que aquestes s’han expedit adequadament; i,
  2. dels funcionaris dedicats a assistir els interessats en l’ús de mitjans electrònics als interessats.

En aquest darrer supòsit, l’article 12.2 de la LPACAP concreta i desenvolupa aquesta habilitació, tot especificant que si un interessat no disposa dels mitjans electrònics necessaris, la seva identificació i signatura podrà ser vàlidament realitzada per un funcionari públic per mitjà de la seva signatura electrònica.

A aquests efectes, d'acord amb el precepte indicat, serà necessari que l'interessat que no disposi d’aquests mitjans s’identifiqui davant el funcionari i presti el seu consentiment exprés per a l'actuació concreta, que haurà de ser conservada per deixar-ne constància en casos de discrepància o litigi.

Per a desplegar aquesta obligació, les Administracions públiques han de:

  1. Crear un sistema de registre d’aquests empleats públics, que podria ser una base de dades amb les identificacions dels empleats en qüestió o bé, que els usuaris de les aplicacions associades al registre d’entrada i Còpia es considerin automàticament membres del registre d’empleats públics habilitats.
  2. Aprovar aquest registre mitjançant decret d’Alcaldia, on consti l’habilitació del Secretari/ària de la Corporació i el nomenament dels membres d’aquest registre.
  3. Tenir present que en aquest registre o sistema equivalent hi ha de constar, com a mínim, els empleats que prestin serveis a les oficines d’assistència en matèria de registres.
Context Legal

Llei 39/2015

Article 12. Assistència en l'ús de mitjans electrònics als interessats.

"1. Les administracions públiques han de garantir que els interessats es puguin relacionar amb l'Administració a través de mitjans electrònics, per a la qual cosa han de posar a la seva disposició els canals d'accés que siguin necessaris així com els sistemes i les aplicacions que es determinin en cada cas.
 
2. Les administracions públiques han d'assistir en l'ús de mitjans electrònics els interessats no inclosos en els apartats 2 i 3 de l'article 14 que així ho sol·licitin, especialment pel que fa a la identificació i signatura electrònica, la presentació de sol·licituds a través del registre electrònic general i l'obtenció de còpies autèntiques.

Així mateix, si algun d'aquests interessats no disposa dels mitjans electrònics necessaris, la seva identificació o signatura electrònica en el procediment administratiu la pot efectuar de manera vàlida un funcionari públic mitjançant l'ús del sistema de signatura electrònica del qual estigui dotat per a això. En aquest cas, cal que l'interessat que no tingui els mitjans electrònics necessaris s'identifiqui davant el funcionari i presti el seu consentiment exprés per a aquesta actuació, fet del qual ha de quedar constància per als casos de discrepància o litigi.

3. L'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals han de mantenir actualitzat un registre, o un altre sistema equivalent, en què hi constin els funcionaris habilitats per a la identificació o signatura que regula aquest article. Aquests registres o sistemes han de ser plenament interoperables i estar interconnectats amb els de la resta d'administracions públiques, als efectes de comprovar la validesa de les habilitacions esmentades.

En aquest registre o sistema equivalent hi han de constar almenys els funcionaris que prestin serveis en les oficines d'assistència en matèria de registres."
 

Article 27. Validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques

"1. Cada Administració pública ha de determinar els òrgans que tinguin atribuïdes les competències d'expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius o privats.

Les còpies autèntiques de documents privats únicament tenen efectes administratius. Les còpies autèntiques efectuades per una Administració pública tenen validesa a la resta d'administracions.

A aquests efectes, l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals poden efectuar còpies autèntiques mitjançant un funcionari habilitat o mitjançant una actuació administrativa automatitzada.

S'ha de mantenir actualitzat un registre, o un altre sistema equivalent, on hi constin els funcionaris habilitats per expedir còpies autèntiques, que han de ser plenament interoperables i estar interconnectats amb els de la resta d'administracions públiques, als efectes de comprovar la validesa de l'habilitació esmentada. En aquest registre o sistema equivalent hi han de constar, almenys, els funcionaris que prestin serveis en les oficines d'assistència en matèria de registres. [...]"
 

Disposició final setena. Entrada en vigor.

"La present Llei entra en vigor al cap d'un any de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

No obstant això, les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic produeixen efectes al cap de dos anys de l'entrada en vigor de la Llei."
Solucions relacionades