Dos dels recels de les AAPP a l’hora d’implantar la notificació electrònica són, d’una banda, saber si la ciutadania és plenament conscient d’allò que significa donar consentiment a la pràctica de la notificació electrònica i, de l’altra, tenir la certesa que han accedit al contingut de la notificació.

Per aquest motiu, i per tal de minimitzar aquesta escletxa digital, són bones pràctiques:

  • Establir un Pla de seguiment de totes les notificacions electròniques que consten sense accés per tal de verificar quin és el motiu de no haver accedit al document notificat.
  • Facilitar a la ciutadania en el moment de la primera atenció, informació precisa i intel·ligible del que és la notificació electrònica i de les conseqüències jurídiques dels diferents estats (per exemple a través d’un tríptic informatiu).
Context Legal

Llei 39/2015:

Article 43. Pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics.

“2. Les notificacions per mitjans electrònics s’entenen practicades en el moment en què es produeixi l’accés al seu contingut.

Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori, o hagi estat escollida expressament per l’interessat, s’entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.”

Solucions Relacionades