La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan determina el contingut que ha de tenir l’expedient electrònic estableix la necessitat d’incloure-hi una còpia electrònica certificada de la resolució adoptada.

Des d’un punt de vista pràctic, es podria interpretar que no es tracta d’un altre document, sinó que la resolució que s’incorpora a l’expedient amb la signatura del Secretari/ària ja és suficient per complir amb aquesta obligació.

Context Legal

Llei 39/2015

Article 70 Expedient administratiu

"1. S'entén per expedient administratiu, el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d'antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a executar-la.
 
2. Els expedients han de tenir format electrònic i s'han de formar mitjançant l'agregació ordenada de tots els documents, les proves, els dictàmens, els informes, els acords, les notificacions i altres diligències que els hagin d'integrar, així com un índex numerat de tots els documents que contingui quan es remeti. Així mateix, ha de constar a l'expedient una còpia electrònica certificada de la resolució adoptada."


Solucions Relacionades