D’acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), l’expedient administratiu és el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a executar-la. Igualment, disposa que els expedients han de tenir format electrònic.

Per altra banda, respecte la forma vàlida d’emissió de documents per part de les Administracions públiques, la LPACAP aclareix que aquesta ha de ser per escrit, i utilitzant mitjans electrònics.

En la mateixa línia s’estableix que els actes administratius han de produir-se per escrit a través de mitjans electrònics, llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió i constància.

Per tant, sembla evident, que la LPACAP únicament contempla la forma electrònica com la vàlida legalment.

Per altra banda, podria ser objecte d’anàlisi la possibilitat de considerar l’expedient no electrònic com un supòsit de nul·litat de ple dret, ja que la llei declara que són actes nuls de ple dret, entre d’altres, els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.

Context Legal

Llei 39/2015

Article 26. Emissió de documents per part de les administracions públiques.

"1. S'entén per documents públics administratius els emesos vàlidament pels òrgans de les administracions públiques. Les administracions públiques han d'emetre els documents administratius per escrit, a través de mitjans electrònics, llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d'expressió i constància."
 
Article 36. Forma.
"1. Els actes administratius s'han de produir per escrit a través de mitjans electrònics, llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d'expressió i constància."

Article 47. Nul·litat de ple dret.

"1. Els actes de les administracions públiques són nuls de ple dret en els casos següents:

e) Els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats".

Article 70. Expedient administratiu

"1. S'entén per expedient administratiu, el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d'antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a executar-la.

2. Els expedients han de tenir format electrònic i s'han de formar mitjançant l'agregació ordenada de tots els documents, les proves, els dictàmens, els informes, els acords, les notificacions i altres diligències que els hagin d'integrar, així com un índex numerat de tots els documents que contingui quan es remeti. Així mateix, ha de constar a l'expedient una còpia electrònica certificada de la resolució adoptada.”

Solucions Relacionades