Les persones interessades tenen dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats i a accedir a dades i a documentació de l’expedient.

Per això, des del gestor d’expedients electrònics de cada Administració Pública, caldrà fer una publicació automàtica a la carpeta ciutadana de les dades i els documents als quals ha de tenir accés la persona interessada. Aquesta publicació haurà de contemplar l’anonimització de les dades personals quan correspongui.

Una bona pràctica seria preveure en el workflow d’expedients electrònics, un estat de “publicació”, on els tramitadors haurien de verificar i, si s’escau, corregir, les dades a publicar, així com seleccionar i/o anonimitzar els documents que es publicarien a la carpeta ciutadana de forma automàtica.

Context Legal

Llei 39/2015

Article 53. Drets de l’interessat en el procediment administratiu.

“1. A més de la resta de drets que preveu aquesta Llei, els interessats en un procediment administratiu tenen els drets següents:

a) A conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats; el sentit del silenci administratiu que correspongui, en cas que l’Administració no dicti ni notifiqui una resolució expressa dins el termini; l’òrgan competent per a la seva instrucció, si s’escau, i la resolució; i els actes de tràmit dictats. Així mateix, també tenen dret a accedir i a obtenir una còpia dels documents continguts en els procediments esmentats. Els qui es relacionin amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics tenen dret a consultar la informació a què es refereix el paràgraf anterior, en el punt d’accés general electrònic de l’Administració, que funciona com un portal d’accés. S’entén complerta l’obligació de l’Administració de facilitar còpies dels documents continguts en els procediments mitjançant la posada a disposició de les còpies en el punt d’accés general electrònic de l’Administració competent o en les seus electròniques que corresponguin.

Solucions Relacionades