L’oficina d’assistència en matèria de registres (OAMR) té l’obligació d’admetre qualsevol escrit i comunicació que es presenti, sempre que vagi adreçat a un òrgan d’una Administració Pública (AAPP). En cas que l’escrit no reuneixi els requisits legals corresponents, es requerirà a l’interessat perquè esmeni o acompanyi els documents preceptius.

No obstant això, és convenient que les AAPP aprovin els formularis específics per a cada tràmit, un cop realitzat l’anàlisi i simplificació del procediment corresponent, per tal de facilitar la informació a la ciutadania i l’agilització de la tramitació interna.

En el cas que l'interessat aporti formularis diferents als aprovats específicament, és convenient oferir-los el formulari complimentat, en tot o en part, per tal que l’interessat verifiqui la informació i, si s’escau la modifiqui o la completi.

Context Legal

Llei 39/2015:

Article 66. Sol·licituds d’iniciació.

“5. Els sistemes normalitzats de sol·licitud podran incloure comprovacions automàtiques de la informació aportada respecte a les dades emmagatzemades en sistemes propis o que pertanyin a d’altres administracions o oferir el formulari complimentat, en tot o en part, amb l’objecte que l’interessat verifiqui la informació i, en el seu cas, la modifiqui o la completi.”

6. Quan l’Administració en un procediment concret estableixi expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests seran d’ús obligatori pels interessats.”

Article 68. Esmena i millora de la sol·licitud.

"1. Si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits que assenyala l’article 66, i, si s’escau, els que assenyala l’article 67 o altres d’exigits per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir l’interessat perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21.”

Solucions Relacionades